previous pauseresume next

راه اندازی درمانگاه فشارخون

مرکز تحقیقات پرفشاری خون
درمانگاه فشارخون از ابتدای مرداد ماه سال ۱۳۹۳ راه اندازی خواهد شد.

روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه جلسه ای با حضور سرکار خانم دکتر صادقی سرپرست پژوهشکده قلب و عروق، جناب آقای دکتر روح افزا مدیر پژوهشی پژوهشکده، جناب آقای احمدی مدیر اجرائی پژوهشکده، جناب آقای دکتر خسروی رئیس مرکز تحقیقات پرفشاری خون، جناب آقای دکتر بلوچی مدیر مرکز تحقیقات پرفشاری خون و سرکار خانم اقبالی دانشجوی PhD فشارخون در دفتر مدیر محترم پژوهشکده تشکیل گردید. در این جلسه موضوع راه اندازی درمانگاه فشارخون پژوهشکده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ گردید، که از مهمترین آن راه اندازی درمانگاه فشارخون از ابتدای مرداد ماه سال ۱۳۹۳ می باشد.